Privacyverklaring

1. Inleiding

1.1. Algemeen
Tailorfit, een divisie van XePOS cvba (hierna "Wij" of "Onze" of "Ons") begrijpt dat uw privacy belangrijk voor u is en dat u bezorgd bent over hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt. Wij respecteren en waarderen de privacy van iedereen die onze website /www.tailorfit.be bezoekt of gebruik maakt van onze diensten. Op het moment dat u gebruik maakt van onze diensten of onze website bezoekt, zullen wij persoonsgegevens uitsluitend verzamelen en gebruiken op de hier beschreven wijze en op een wijze die in overeenstemming is met onze verplichtingen en rechten op grond van de toepasselijke privacywetgeving.
Deze Privacyverklaring is van toepassing wanneer wij optreden als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van onze website en van onze diensten, met andere woorden, wanneer wij het doel van en de middelen voor de verwerking van die persoonsgegevens bepalen.
Transparantie bij de verwerking van persoonsgegevens is een cruciaal onderdeel van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, EU-verordening 2016/679 in het Engels bekend als de General Data Protection Regulation de "GDPR") en alle andere toepasselijke nationale wetten die van invloed zijn op de verwerking van persoonsgegevens, zoals de Kaderwet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Het uitgangspunt van deze Privacyverklaring is dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving. Ook wordt rekening gehouden met beginselen als een behoorlijke en zorgvuldige verwerking.
Lees deze privacyverklaring zorgvuldig door en zorg dat u ze begrijpt.

1.2. Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens worden in de AVG gedefinieerd als "alle informatie betreffende een identificeerbare persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd". Persoonsgegevens zijn, eenvoudiger gezegd, alle informatie over u die het mogelijk maakt u te identificeren. Persoonsgegevens hebben betrekking op voor de hand liggende informatie, zoals uw naam en contactgegevens, maar ook op minder voor de hand liggende informatie, zoals identificatienummers, elektronische locatiegegevens en andere online-identificatiemiddelen.

1.3. Beginselen bij de verwerking van persoonsgegevens
Om aan het bovenstaande te voldoen, gelden de volgende beginselen:
- Elke verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op een van de gronden zoals aangegeven in artikel 6 van de AVG en de Kaderwet van 30 juli 2018;
- Voorafgaand aan de verwerking worden gerechtvaardigde doeleinden geformuleerd. De doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt, worden uitdrukkelijk en in duidelijke taal omschreven;
- De verwerking van persoonsgegevens is, gelet op het doel, relevant. Dit betekent dat de hoeveelheid persoonsgegevens en het soort persoonsgegevens beperkt is tot de persoonsgegevens die voor het aangegeven doel noodzakelijk worden geacht;
- De verwerking van persoonsgegevens staat in redelijke verhouding tot het beoogde doel. In het verlengde hiervan zal de verwerking van persoonsgegevens op de minst ingrijpende wijze geschieden;
- Er zullen technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de te verwerken persoonsgegevens nauwkeurig zijn en worden bijgewerkt;
- In overeenstemming met de toepasselijke veiligheidsnormen zullen de persoonsgegevens op passende wijze worden beveiligd;
- Persoonsgegevens zullen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk zijn verkregen;
- Persoonsgegevens worden niet langer verwerkt dan noodzakelijk wordt geacht voor de vastgestelde doeleinden van de verwerking;
- De rechten van de betrokkenen worden geëerbiedigd en in acht genomen;

2. Contactgegevens

Onze website en diensten worden geleverd en beheerd door
- Combell, geregistreerd in ..... onder registratienummer ........... met maatschappelijke zetel te ............,
- Tailorfit, een divisie van XePOS cvba, geregistreerd in België onder het registratienummer 0818.536.775 met maatschappelijke zetel te Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar.
U kunt contact met ons opnemen:
(a) per post, aan het hierboven vermelde postadres;
(b) via het contactformulier op onze website;
(c) per e-mail, met gebruikmaking van info@tailorfit.be

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe worden deze gegevens gebruikt?

3.1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden?
In de punten 3.1.1 tot en met 3.1.3 zullen wij voor elke categorie persoonsgegevens uiteenzetten
(a) de doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens mogen verwerken, en
(b) de rechtsgrondslagen voor de verwerking.
Wij kunnen de in deze privacyverklaring genoemde persoonsgegevens van u verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims, hetzij in gerechtelijke procedures, hetzij in administratieve of buitengerechtelijke procedures. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang, namelijk de bescherming en uitoefening van onze wettelijke rechten, uw wettelijke rechten en de wettelijke rechten van anderen.
Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

3.1.1 Gebruiksgegevens
Wij kunnen gegevens verwerken over uw gebruik van onze website en diensten ("gebruiksgegevens"). Gebruiksgegevens kunnen uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, duur van uw bezoek, bekeken pagina's en websitenavigatiepaden omvatten, evenals informatie over de timing, frequentie en het patroon van uw gebruik van de Dienst. De bron van de gebruiksgegevens is ons analytische volgsysteem. Deze gebruiksgegevens kunnen worden verwerkt om het gebruik van de website en de diensten te analyseren. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is toestemming en/of onze legitieme belangen, namelijk het monitoren en verbeteren van onze website en diensten. Wij doen dit door het gebruik van cookies. Wij verwijzen u hiervoor naar onze cookieverklaring.

3.1.2 Gebruikersgegevens
Wij kunnen uw gegevens verwerken die u aan ons verstrekt om een afspraak te maken ("gebruikersgegevens"). Gebruikersgegevens kunnen bestaan uit uw voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres. Gebruikersgegevens kunnen worden verwerkt om uw afspraak voor een demo te plannen en om onze diensten mogelijk te maken en te controleren. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is toestemming.

3.1.3 Correspondentiegegevens.
Wij kunnen informatie verwerken die is opgenomen in of betrekking heeft op een communicatie die u ons stuurt ("correspondentiegegevens"). Correspondentiegegevens kunnen de inhoud van de communicatie en metagegevens met betrekking tot de communicatie omvatten. Correspondentiegegevens kunnen worden verwerkt ten behoeve van de communicatie met u en het bijhouden van gegevens. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang, namelijk de goede administratie van onze website en ons bedrijf en de communicatie met gebruikers.

3.2 Processoren
Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die op ons verzoek of voor onze rekening persoonsgegevens verwerkt. Soms kunnen wij met deze partij een contract sluiten om bepaalde producten en/of diensten te leveren. Met andere woorden, wij maken gebruik van verwerkers omdat dit noodzakelijk is voor de dienstverlening. In dat geval sluiten wij een schriftelijke overeenkomst met de verwerker waarbij de beveiliging van uw persoonsgegevens door de verwerker wordt gewaarborgd. De verwerker zal altijd handelen in overeenstemming met onze instructies.
Wij maken gebruik van de volgende categorieën van verwerkers:
- Bedrijven die wij hebben ingeschakeld voor ICT-technische ondersteuning en hostingdoeleinden;
- Bedrijven die wij voor analytische doeleinden hebben ingeschakeld.

4. Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens aan een op onze website genoemde partner verstrekken met het oog op het maken van de afspraak. Deze partner treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. De partner heeft zijn eigen privacyverklaring, die van toepassing is op het verdere gebruik van uw persoonsgegevens.
Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

5. Internationale doorgifte (buiten de EER) van uw persoonsgegevens

5. Internationale doorgifte (buiten de EER) van uw persoonsgegevens

6. Bewaring en verwijdering van uw persoonsgegevens

Persoonsgegevens die wij verwerken voor de in punt 3.1 beschreven doeleinden, worden niet langer dan 14 dagen na het plannen van de afspraak bewaard.
Onverminderd het bovenstaande kunnen wij uw persoonsgegevens bewaren wanneer dat nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van andere natuurlijke personen te beschermen.

7. Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

Wij zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen en om verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen.
Standaard veiligheidsmaatregelen

8. Amendementen

Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te publiceren. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als de wet verandert, of als wij dingen veranderen op een manier die invloed heeft op de bescherming van persoonsgegevens. Wij raden u aan deze pagina af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen in deze privacyverklaring.
Wij zullen u via e-mail op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen in deze privacyverklaring.

9. Uw rechten

Sommige rechten zijn complex en niet alle details zijn hier opgenomen. Lees daarom de relevante bepalingen en richtsnoeren van toezichthoudende autoriteiten voor een volledige uitleg van deze rechten.
Uw belangrijkste rechten onder de AVG zijn:
A. het recht om te inspecteren;
B. het recht op rectificatie;
C. het recht op uitwissing (vergetelheid);
D. het recht om verwerking te beperken;
E. het recht bezwaar te maken tegen de verwerking;
F. het recht op gegevensoverdraagbaarheid;
G. het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; en
H. het recht om uw toestemming in te trekken.
U kunt uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uitoefenen door ons daarvan schriftelijk in kennis te stellen. Zie hoofdstuk 2 voor contactgegevens.
Wij zullen binnen een maand na ontvangst van uw verzoek op uw verzoek reageren. Normaal gesproken streven wij ernaar u binnen die tijd een volledig antwoord te geven. In sommige gevallen, vooral als uw verzoek complexer is, kan echter meer tijd nodig zijn, tot maximaal drie maanden na de datum waarop wij uw verzoek hebben ontvangen. U wordt volledig op de hoogte gehouden van de voortgang.

9.1. Het recht van toegang
U hebt het recht om te bevestigen of wij uw persoonsgegevens al dan niet verwerken en, indien wij dat doen, om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens, samen met bepaalde aanvullende informatie. Deze aanvullende informatie omvat gegevens over het doel van de verwerking, de relevante categorieën van persoonsgegevens en de ontvangers van de persoonsgegevens. Mits de rechten en vrijheden van anderen niet worden aangetast, zullen wij u een kopie van uw persoonsgegevens verstrekken. De eerste kopie zal gratis worden verstrekt, maar extra kopieën kunnen tegen een redelijke vergoeding worden verstrekt.

9.2. Het recht op correctie
U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens over u te laten corrigeren en, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, onvolledige persoonsgegevens over u te laten aanvullen.

9.3. Het recht op wissen (vergetelheid)
In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te laten wissen. Deze omstandigheden zijn onder meer: de persoonsgegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt; u trekt uw toestemming voor verwerking op basis van toestemming in; u maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van bepaalde regels van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming; de verwerking is voor direct-marketingdoeleinden; en de persoonsgegevens zijn onwettig verwerkt. Er zijn echter uitzonderingen op het recht om gegevens te wissen. De algemene uitsluitingen zijn onder meer wanneer de verwerking noodzakelijk is: voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie; om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering.

9.4. Het recht om de verwerking te beperken
In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Deze omstandigheden zijn: u betwist de juistheid van de persoonsgegevens; de verwerking is onwettig, maar u verzet zich tegen het wissen ervan; wij hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor onze verwerking, maar u hebt de persoonsgegevens nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; en u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar. Indien de verwerking op deze basis wordt beperkt, kunnen wij uw persoonsgegevens blijven opslaan. Wij zullen ze echter alleen op andere manieren verwerken: met uw toestemming; voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of om redenen van dwingend algemeen belang.

9.5. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking
You have the right to object to our processing of your personal data for reasons relating to your particular situation, but only to the extent that the legal basis for the processing is that the processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by us or by a third party. If you raise such an objection, we will cease processing the personal data unless we can demonstrate that there are compelling legitimate grounds for the processing which override your interests, rights and freedoms, or that the processing is for the establishment, exercise or defense of legal claims.
Voorts hebt u het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

9.6. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid
Voor zover de rechtsgrondslag voor onze verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op:
(a) toestemming; of
(b) de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen vóór het sluiten van een overeenkomst, en deze verwerking met geautomatiseerde middelen wordt uitgevoerd, hebt u het recht uw persoonsgegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Dit recht is echter niet van toepassing indien de rechten en vrijheden van anderen daardoor in het gedrang zouden komen.

(b) de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen vóór het sluiten van een overeenkomst, en deze verwerking met geautomatiseerde middelen wordt uitgevoerd, hebt u het recht uw persoonsgegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Dit recht is echter niet van toepassing indien de rechten en vrijheden van anderen daardoor in het gedrang zouden komen.
Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming (AVG), hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. In België is de toezichthoudende autoriteit de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).
Contactgegevens GBA
Gegevensbeschermingsautoriteit
Rue du Printing 35, 1000 Brussels
+32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

9.8. Het recht om uw toestemming in te trekken
Voor zover de rechtsgrondslag voor onze verwerking van uw persoonsgegevens toestemming is, hebt u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de herroeping.

10. Uw persoonlijke gegevens bijwerken

Laat het ons weten als de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren, moeten worden gecorrigeerd of bijgewerkt.